Paper Information


Title ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ《ᠪᠠᠢ ᠬᠤ ᠭᠡ ᠭᠡ》 ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠪᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡ
Keyword ᠪᠠᠢ ᠬᠤ ᠬᠡᠬᠡ; ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤ; ᠭᠠᠠᠯ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
Abstract ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠪᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ《 ᠪᠠᠢ ᠬᠤ ᠭᠡᠭᠡ》 ᠨᠢ ᠹᠸᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠳᠦ ᠢᠨᠠᠭ ᠲᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠰᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠢᠳᠡᠷᠭᠡᠭ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠯ ᠢ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠠᠯᠭᠲᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠯᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠤᠪᠤᠭ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠡᠯᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠳᠦᠢ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠮᠠᠳᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶ  ᠠᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠯᠠᠪᠠᠯᠠᠲᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠣᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 2013年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn