Paper Information


Title ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠂ ᠲᠠᠨᠵᠤᠤᠷ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠳᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ
Creator ᠯ‍ • ᠬᠦᠷᠡᠯᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ
Keyword ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ;ᠲᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ; ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠳᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ
Abstract ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠲᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠪᠤᠯ ᠪᠤᠷᠠᠭᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤᠮᠤ ᠴᠤᠮᠤᠷᠯᠢᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠱᠠᠰᠢᠨ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠨ ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1990年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn