Paper Information


Title ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠦᠮ ᠠ ᠬᠡᠢᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ
Creator ᠪᠤᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ
Keyword ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ; ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠦᠮ ᠠ ᠭᠡᠢᠢᠳ; ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ
Abstract ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ ᠠ ᠬᠡᠢᠢᠳ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠦᠶ ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠯᠠᠨᠬᠢ ᠰᠦᠮ ᠠ ᠭᠡᠢᠢᠳ ᠨᠢ ᠡᠪᠲᠡᠨ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠤᠤ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠤ᠂ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠲᠦ ᠵᠤᠤ᠂ ᠤᠰᠤᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠤ᠂ ᠮᠠᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭᠠᠲᠤ ᠰᠦᠮ ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠦᠮ ᠠ ᠯᠡ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn