Paper Information


Title ᠰᠠᠢᠨᠴᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ《ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ》ᠪᠠ ᠬᠦᠸᠸ ᠮᠦᠸᠸ ᠿᠦᠧᠧ ᠶᠢᠨ 《ᠲᠠᠬᠢᠨᠢ》ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ-ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠤᠲᠠᠰᠤ
Creator ᠺᠠᠨ ᠬᠠᠢ ᠶᠢᠩ
Keyword ᠰᠠᠢᠢᠴᠤᠩᠭ᠎ᠠ; ᠭᠦᠸᠸ ᠮᠦᠸᠸ ᠿᠦᠸᠸ;《ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ》; 《ᠲᠠᠬᠢᠨᠢ》; ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
Abstract ᠰᠠᠢᠢᠴᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠬᠦᠸᠸ ᠮᠦᠸᠸ ᠿᠦᠸᠸ ᠪᠤᠯ ᠡᠭᠡ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ᠂ ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠢᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠢᠢᠷ ᠠ ᠲᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn