Paper Information


Title ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠦᠪ -ᠨᠢᠯᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ 《ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠷ》 ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ
Creator ᠮᠢᠩᠭᠠᠳ᠂ᠡᠷᠲᠡᠮᠲᠤ
Keyword ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ; ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ; ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠷ
Abstract 《ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠷ》 ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠵᠡᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠤ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠭᠤᠤᠯᠴᠠᠭᠤ ᠤᠷᠤᠨᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠡᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠰᠣᠳᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠃ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠤᠢᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ 《ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠷ》 ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠨᠢᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠬᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn