Paper Information


Title 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠸᠠᠩ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭ᠎ᠠ
Keyword 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》; ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ; ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ᠂ ᠢᠷᠦᠭᠡᠷ᠂ ᠬᠡᠮᠰᠢᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠂ᠰᠤᠶᠤᠭᠠᠷ; ᠠᠢᠯᠠᠳᠬᠠᠯ; ᠵᠦᠢᠷ ᠦᠭᠡ᠂ ᠤᠷᠴᠢᠯ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠴᠢ ᠦᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠠ ᠲᠤᠮᠢᠶ ᠠ᠂ ᠰᠲ᠋ᠢᠯᠢ ᠲᠦᠷᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠠᠭᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠂ ᠬᠤᠯᠪᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤᠨ᠂ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠬᠦᠯᠦᠯ ᠪᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠬᠤᠤᠰ ᠲᠡᠭᠦᠯᠲᠡᠷ ᠴᠢᠮᠡᠭ(ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠲᠠᠯᠲᠠ) ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠵᠢᠱᠢᠶ ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠵᠢ ᠬᠢᠨᠠᠭᠤᠷ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠲᠠᠯᠠᠵᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠵᠢ 13 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn