Paper Information


Title ᠡᠸᠡᠩᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ
Creator ᠤᠳᠤᠨᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ
Keyword ᠡᠸᠡᠩᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡ; ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡ; ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ
Abstract ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠦᠮᠡ ᠶᠢᠰᠤᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ ᠡᠧᠡᠩᠬᠢ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠬᠡᠳᠤᠢᠪᠠᠷ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠢᠮᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠠᠯᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠸᠠᠩᠬᠡᠡᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠡᠧᠡᠩᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠩᠬᠦᠰ- ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1984年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn