Paper Information


Title 《ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠪᠡ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠬᠳᠠᠮ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠭᠡ
Creator ᠰᠠᠢᠰᠢᠶᠠᠯ
Keyword 《ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ; ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ ; ᠲᠤᠬᠳᠠᠮ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠭᠡ
Abstract ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠲᠠᠤᠭᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠳ ᠪᠠ ᠫᠸᠷᠰ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠶᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠨ᠂ ᠭᠤᠤᠯ ᠲᠤᠯᠭᠤᠷ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠴᠦ ᠮᠦᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1989年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn