Paper Information


Title ᠰᠢᠲᠦᠯᠴᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠪᠤᠰᠤ ᠲᠤᠰᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠪᠠᠢᠴᠠ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠪᠠᠢ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ; ᠡᠦ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠮᠸᠢ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ;ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠪᠤᠰᠤ ᠲᠤᠰᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ; ᠪᠠᠢᠴᠠ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ; ᠰᠢᠲᠦᠯᠴᠡᠬᠦ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠪᠠᠢᠭᠠᠵᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠪᠤᠰᠤ ᠲᠤᠰᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠪᠠ ᠪᠠᠢᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠪᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠢᠲᠦᠯᠴᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋‍ᠤ᠋᠋ ᠵᠠᠳᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠢ ᠺᠤᠮᠫᠢᠤᠲ᠋ᠸᠷ ᠲᠦ ᠵᠦᠪ ᠤᠨᠤᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠤ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠤᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ ᠠ ᠵᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠫᠷᠤᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2018年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn