Paper Information


Title ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠮ‍ • ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ
Keyword ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ; ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷ
Abstract ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯᠭᠡ ᠡᠴᠨ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠭ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠯᠢ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1986年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn