Paper Information


Title ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ— ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠮᠵᠢᠯᠮ ᠠ ᠵᠢ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ
Creator ᠦᠷᠦᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠋ ᠠ
Keyword ᠨᠠᠮᠵᠢᠯᠮ ᠠ; ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ; ᠨᠠᠢᠢᠷ ᠬᠣᠷᠢᠮ
Abstract ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠮᠵᠢᠯᠮ ᠠ ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠪᠣᠯ ᠡᠵᠡᠨ᠌ ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠽᠦ᠋ᠩᠱᠠ ᠰᠣᠮᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ᠂ ᠣᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠲᠠᠯᠠᠢᠢᠬᠦᠪ ᠪᠠᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠦᠬᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠣᠢ᠃ ᠠᠮᠵᠢᠯᠮ ᠠ ᠬᠦᠭ᠍ᠰᠢᠨ6 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠦᠨᠦᠴᠢᠷᠡᠵᠦ᠂《ᠤᠶᠠᠬᠠᠨ ᠬᠣᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠰᠠᠯᠬᠢ》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠤᠷᠲᠤ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠠᠳ ᠬᠣᠴᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠭᠤᠤ  ᠵᠢ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠨᠡᠢᠢᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠢᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠵᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠦᠨᠦᠴᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠮᠵᠢᠯᠮ ᠠ ᠵᠢ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠲᠣᠲᠤᠮᠳᠠᠯ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠪᠤ ᠨᠢ ᠨᠠᠭᠠᠴᠤ ᠡᠵᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢᠢᠰᠢ ᠨᠠᠭᠠᠴᠤ ᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠠᠭᠠᠴᠦ ᠡᠵᠢ(ᠲᠠᠷᠢᠰᠦᠷᠦᠩ )ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn