Paper Information


Title ᠪᠥᠬᠡᠬᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠯ
Creator ᠰᠡᠴᠡᠨ; ᠬᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠌ ᠠ
Keyword ᠪᠥᠬᠡᠬᠡᠰᠢᠭ᠌ ; ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ; ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠡ ᠠᠯᠳᠠᠬᠳᠠᠯ; ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ
Abstract ᠪᠥᠬᠡᠬᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢ1964 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠸᠠᠯᠲ᠋ᠸᠷ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠰᠢᠬ ᠠᠪᠤᠭᠠᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠪᠡ‍᠂ ᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠥ ᠫᠷᠦᠹᠸᠰᠰᠦᠷ1981ᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤᠬᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠰᠢᠬᠡ ᠶᠢ ᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ᠡᠴᠨ ᠤᠳᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ ᠠ 15 ᠲᠤᠰᠭᠠᠢ ᠰᠡᠳᠦᠪᠳᠦ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ᠂2ᠲᠤᠰᠭᠠᠢ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠯ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠪᠥᠬᠡᠬᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠲᠡᠳᠥᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠤᠳᠤᠲᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠶᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠋ ᠠ᠃ ᠪᠥᠬᠡᠬᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠥᠬᠡᠳ ᠢᠯᠡ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠭ᠋ ᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠬᠢᠬᠡᠳ《ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠰ》ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠥᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦᠢ ᠥᠢᠯᠡᠰ ᠲᠥ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠥᠷᠢᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳᠤᠢ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠌ ᠠ᠂ ᠬᠤᠮᠠᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠡᠬᠡᠷ ᠡ ᠲᠡᠮ ᠮᠡᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠥᠨᠳᠥᠰᠥᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠡᠨᠳᠡᠭᠦᠦ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠬᠠᠶᠠ ᠬᠠᠷᠠᠬᠳᠠᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠤᠰᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2010年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn