Paper Information


Title ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ 《ᠨᠢᠭᠡᠲᠦᠯᠲᠠᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠬᠤ》ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠴᠢ‍᠂ ᠪᠠᠢ ᠱᠦᠨ; ᠨᠠᠷᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠭ
Keyword ᠶᠠᠫᠤᠨ;ᠬᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ;ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ;《ᠨᠢᠭᠡᠲᠦᠯᠲᠠᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠬᠤ》ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ
Abstract 《9.11ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ》 ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠦ ᠮᠠᠨᠤᠤᠯ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠨ ᠺᠤᠯᠤᠨᠢᠴᠢᠯᠠᠨ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠬᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠨᠨ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠪᠠ ᠳᠠᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠳᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ 《ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠳᠡᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠬᠤ》ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠦ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠨ ᠠᠪᠤᠪᠠ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠦᠷᠢᠮᠡᠬᠡᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 《ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ 》᠂《ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠶᠢᠨᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ》ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶᠠᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠤᠷᠤᠨ ᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠯᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠢ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠦᠭ᠍ᠪᠡ ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn