Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠹᠠᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢ ᠡᠪᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠭᠠᠩᠪᠠᠲᠤ; ᠬᠤᠷᠴᠠ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ; ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠹᠠᠨ ᠬᠤᠲᠠ; ᠳᠠᠢᠯᠠᠨ ᠡᠪᠳᠡᠭᠰᠡᠨ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠵᠢᠷᠭ᠋ᠤᠭ᠋ᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭ᠋ᠤ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠳᠠᠢᠯᠠᠯᠳᠤᠭ᠋ᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠮᠦᠨ᠋ᠡᠳᠦ ᠰᠦᠩ ᠦᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠤᠭ᠋ᠤᠮᠲᠠ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠹᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢ ᠡᠪᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ᠂ ᠡᠮᠦᠨ᠋ᠡᠳᠦ ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2002年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn