Paper Information


Title ᠣᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠡᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠮᠦᠩᠬᠦᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ; ᠡᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ; ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠭᠤᠴᠤ᠂ ᠤᠷᠤᠰᠤᠮ ᠠ ᠢᠷᠠᠭᠤ᠂ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠮᠵᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠣᠮ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠡᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠷ ᠠ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠢᠢᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠵᠤ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn