Paper Information


Title 《ᠵᠢᠩᠭ᠋ᠠᠷ》ᠲᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠮ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ
Creator ᠴᠡᠪᠡᠭ᠍ᠵᠡᠪ
Keyword 《ᠵᠢᠩᠭ᠋ᠠᠷ》᠋; ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠮ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ; ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠪᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ; ᠾᠦᠩᠨᠦ; ᠦᠰᠦᠨ; ᠿᠦ ᠿᠠᠨ; ᠲᠦᠷᠺ
Abstract ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠳᠠ ᠠᠮᠠ ᠪᠡᠷ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢ《ᠵᠢᠩᠭ᠋ᠠᠷ》ᠲᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠾᠦᠩᠨᠦ᠂ ᠦᠰᠦᠨ ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠢ᠂ ᠿᠸᠦ ᠿᠠᠨ᠂ ᠲᠦᠷᠺ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠪᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ ᠢᠮ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢ ᠢᠯᠡ ᠲᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠲᠤᠳᠠᠭᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠤᠭᠤᠰ᠂ ᠮᠤᠷᠤᠢ ᠰᠠᠷᠤᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2001年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn