Paper Information


Title ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠨᠠ‍·ᠰᠣᠩᠳᠦᠢ ᠵᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠌ ᠡ ᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠲᠡ
Creator ᠠᠯᠲᠠᠨᠪᠣᠯᠠᠭ
Keyword ᠨᠠ‍᠍᠍·ᠰᠣᠩᠳᠦᠢ ᠵᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ; ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷ
Abstract ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠨᠠ‍᠍᠍·ᠰᠣᠩᠳᠦᠢ ᠵᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠌ ᠡ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠡᠷᠢᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠳᠠᠲᠠᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠦ ᠠᠭᠤᠯᠬ᠋ ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯ᠂ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢᠨ ᠠᠭᠤᠰᠤᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠣᠨᠴᠠ ᠠᠩᠭᠠᠷᠴᠦ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠢ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2006年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn