Paper Information


Title 《ᠦᠷᠦᠮᠴᠢ》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠪᠠ ᠦᠷᠦᠮᠴᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ
Creator ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠡ‍
Keyword ᠦᠷᠦᠮᠴᠢ; ᠤᠯᠤᠮ; ᠤᠯᠤᠮᠴᠢ; ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠦ ᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠴᠡᠯ; ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ
Abstract 《ᠦᠷᠦᠮᠴᠢ》ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠤᠯᠤᠮ᠂ ᠤᠯᠤᠮᠴᠢ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠯᠳᠡᠢ᠃ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠤᠢ᠌ᠭᠤᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠶᠢᠨᠷ 《ᠦᠷᠦᠮᠴᠢ》ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠦᠮᠴᠢ ᠬᠤᠲᠠ ᠨᠢ ᠮᠦᠨ ᠳᠡᠷᠡ ᠬᠦ 《ᠤᠯᠤᠮᠴᠢ》ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2008年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn