Paper Information


Title 《ᠤᠤᠷ ᠦᠩᠭᠡ》 ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭ᠋ᠠᠨ — ᠦᠯᠵᠡᠢᠸᠴᠢᠷ ᠦᠨ 《ᠤᠤᠷ ᠦᠩᠭᠡ》 ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭ᠋ᠠᠳ
Creator ᠪᠠᠢ ᠭᠠᠩ
Keyword 《ᠤᠤᠷ ᠦᠩᠭᠡ》 ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ; ᠦᠨ᠋ᠡᠨ ᠮᠦᠨ ᠦ ᠣᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ; ᠤᠶᠠᠩᠭ᠍᠎ᠠ ᠬᠦᠦᠷᠨ᠋ᠢᠯ
Abstract ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠦᠨ᠋ᠡᠨ ᠮᠦᠨ ᠦ ᠢᠷᠠᠭ᠋ᠤ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠭᠦᠷᠯᠡᠨ ᠪᠤᠰᠳᠠᠭ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠮᠦᠨ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠦᠯᠵᠡᠢᠸᠴᠢᠷ ᠦᠨ 《ᠤᠤᠷ ᠦᠩᠭᠡ》 ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨ᠋ᠣᠰᠢ ᠠᠯᠳᠠᠰᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠰᠤᠩ᠋ᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠋ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠦᠪ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2002年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn