Paper Information


Title 《ᠵᠢᠩᠭᠠᠷ》 ᠲᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠮ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ
Creator ᠴᠡᠪᠡᠭᠵᠠᠪ
Keyword 《ᠵᠢᠩᠭᠠᠷ》; ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠪᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ; ᠡᠾᠦ᠋ᠩᠨᠦ;ᠦᠰᠦᠨ; ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠢ; ᠿᠸᠦ ᠿᠠᠨ; ᠲᠦᠷᠻ; ᠲᠡᠦᠬᠡ
Abstract ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨᠭᠤᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢ 《ᠵᠢᠩᠭᠠᠷ》 ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠲᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠲᠠ ᠠᠮᠠ ᠪᠡᠷ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠰᠤ ᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠢᠯᠬᠢᠶ ᠡ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠡᠷᠲᠡ ᠤ ᠡᠾᠦ᠋ᠩᠨᠨᠦ᠂ ᠦᠰᠦᠤ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠢ᠂ ᠿᠧᠦ ᠿᠠᠨ ᠲᠦᠷᠺ ᠺᠡᠷᠬᠡ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠪᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ ᠢᠮ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢᠢᠯᠡ ᠲᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠲᠤᠲᠠᠭᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠤᠭᠤᠰ᠂ ᠮᠣᠷᠤᠢ ᠰᠠᠷᠤᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2001年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn