Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠤ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠢᠢᠮᠦ
Creator  ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠤᠷ᠂ ᠫᠷᠣᠹᠸᠰᠰᠤᠷ ᠨ᠂ ᠰᠸᠷᠡᠩ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠤ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ; ᠡᠶ ᠡ ᠵᠦᠢ; ᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠬᠦ; ᠠᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠡᠭᠦᠦᠴᠢᠯᠡᠬᠦ
Abstract ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠤ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ  ᠨᠢ ᠡᠷ ᠡ ᠡᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠭᠤᠭᠷᠤᠨᠲᠳ ᠡᠶ ᠡ ᠵᠦᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠬᠤ᠂ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠪᠡ ᠦᠷ ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠬᠦ ᠵᠢ ᠭᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠬᠦ ᠵᠢᠴᠢ ᠠᠬ ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠦ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠠᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠡᠭᠦᠦᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠲᠤᠭᠲᠠᠯᠴᠠᠭ᠋ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠪᠠ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ  ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠭᠡᠷᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠶᠣᠰᠤ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷ ᠲᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠡᠪᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2010年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn