Paper Information


Title 《ᠴᠢᠩ ᠲᠦᠷᠦ ᠡᠴᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠹᠦ᠋ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠲᠤ ᠰᠤᠶᠤᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠺᠠᠤᠮᠢᠩ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌》 ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠦᠵᠢᠶᠡᠳ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠲᠠᠨ᠌ ᠡ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠤ
Keyword ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠠᠤᠮᠢᠩ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌᠂ ᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠦᠵᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ᠂ ᠦᠵᠢᠶᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠤᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ
Abstract ᠴᠢᠩ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠡᠢᠽᠤᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠲᠠᠡᠢᠵᠢ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠤ ᠡᠹᠦ᠋ ᠳᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠺᠠᠤᠮᠢᠩ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠲᠤ《 ᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠦᠵᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠤᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ《ᠦᠵᠸ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠠᠷ ᠡ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠤᠨᠡᠬᠢ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠡᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠳᠠ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠠ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠵᠦ《 ᠦᠵᠢᠶᠡᠨ》 ᠪᠡ 《ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ》᠋ ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨ᠋ ᠡ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠷᠠᠳᠴᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2000年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn