Paper Information


Title ᠲᠠᠮᠦᠵᠢᠨ ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠱ • ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠤᠷᠵᠢ
Keyword ᠲᠠᠮᠦᠵᠢᠨ ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ; ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ
Abstract 13 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠵᠢ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠵᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠷᠭᠢᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠡᠴᠨ ᠦᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1989年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn