Paper Information


Title ᠠᠸᠠᠩᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠳᠠᠮᠪᠢᠵᠠᠯᠰᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠰᠦᠪᠯᠡᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭᠲᠦ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ
Creator ᠱᠤᠭᠠᠷ ᠠ; ᠳ᠋ᠦᠩ ᠵᠢᠶᠸ
Keyword ᠪᠠᠢᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ ᠠ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭᠲᠦ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠬᠡᠨᠵᠢᠬᠦᠷ; ᠠᠸᠩᠯᠪᠳᠰᠠᠩᠳᠠᠮᠪᠢᠵᠠᠯᠰᠠᠨ
Abstract ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠩᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠢᠷᠣ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠬᠦᠷ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠬᠦᠷ ᠢ ᠪᠠᠢᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠸᠠᠩᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠳᠠᠮᠪᠢᠵᠠᠯᠰᠠᠨ ᠪᠡᠶᠡᠴᠢᠠᠯᠨ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠮᠵᠢᠬᠦᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠴᠠᠭ ᠮᠦᠴᠡ ᠵᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠨᠢ ᠴᠦᠮ ᠤᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠣᠳᠣ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ ᠠ ᠤᠯᠳᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭᠲᠦ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠬᠦᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠯᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦᠦ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠠᠭᠠᠳ ᠤᠩ ᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠌᠌᠌ᠤ ᠡᠪᠲᠡᠭᠳᠡᠨ᠂ ᠤᠲᠤ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠤᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠯᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠢᠢᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2017年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn