Paper Information


Title ᠰᠤᠯᠠ ᠦᠭᠡ 《ᠪᠠᠷ》᠋ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ
Creator ᠡ‍ • ᠪᠤᠶᠠᠡᠡᠦ᠋ᠯᠵᠡᠢ
Keyword ᠰᠤᠯᠠ ᠦᠭᠡ; 《ᠪᠠᠷ》᠋
Abstract ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠡ ᠤ ᠮᠡᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠰᠢᠬᠦᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠤᠨ 《 ᠪᠠᠷ》 ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠯᠳᠠᠭ ᠦᠬᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠤᠢᠯ ᠤᠨ 《 ᠪᠠᠷ》 ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠤᠨᠴᠠ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠳᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1989年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn