Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠳᠤ ᠬᠢ 《ᠨᠢᠳᠤ》ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠦ ᠵᠦᠢᠷᠯᠷᠯ
Creator ᠯ᠂ ᠲᠤᠭᠳᠠᠮᠪᠠᠶᠠᠷ; ᠢᠦᠢ ᠰᠢᠶᠠ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ;《ᠨᠢᠳᠤ》ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠰᠡᠷᠡᠯ;ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠦ ᠵᠦᠢᠷᠯᠡᠯ
Abstract ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠳᠤ ᠬᠢ 《ᠨᠢᠳᠤ》ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠮ ᠦ ᠵᠦᠦᠢᠷᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠯ ᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠡᠨ ᠦ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠤ ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠳᠤ ᠬᠢ 《ᠨᠢᠳᠤ》ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ  ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳᠴᠢ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠡᠵᠦ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡᠳᠡᠨ᠂ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2010年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn