Paper Information


Title ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠨ ᠬᠠᠨᠢ — ᠣ‍᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨ᠋ᠡᠦ᠋ᠯᠵᠡᠢ᠋ ᠶᠢᠨ 《ᠤᠷᠭ᠎ᠠ》ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠤᠷᠤᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ
Keyword ᠤ‍᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨᠦ᠋ᠯᠵᠡᠢ; ᠤᠷᠭ᠎ᠠ; ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ; ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠤ‍᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨᠦ᠋ᠯᠵᠡᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠤᠷᠭ᠎ᠠ》ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠨ ᠬᠠᠨᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ 《ᠤᠷᠭ᠎ᠠ》᠋ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ《ᠤᠷᠭ᠎ᠠ》ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠰᠢᠳᠡᠢ ᠣᠷᠤᠰᠢᠭᠰᠠᠨ 《ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠳᠦᠷᠢ》᠋᠋ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ 《ᠤᠷᠭ᠎ᠠ》᠋ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ 《ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ》᠋ ᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠯᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ 《ᠤᠷᠭ᠎ᠠ》᠋ ᠪᠠᠷ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠡ ᠣᠳᠣᠬᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠦᠷ ᠠᠮᠲᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古学研究 2012年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn