Paper Information


Title ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠡᠬᠢ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ —ᠯᠤᠤᠽᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 《ᠡᠦ ᠯᠦᠩ ᠵᠸᠩ ᠨᠠᠨ》 ᠭᠡᠮᠡᠬᠦ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ
Creator ᠴᠣᠭᠲᠤ; ᠵᠤᠤ ᠢᠤᠢ ᠬᠤᠸᠠ
Keyword ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ; ᠲᠠᠢᠨ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯ; ᠯᠤᠤᠽᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠯᠤᠤᠽᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 《ᠡᠦ ᠯᠦᠩ ᠵᠸᠩ ᠨᠠᠨ》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢᠢᠡᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠨ᠂ ᠯᠤᠤᠽᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠢ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠩᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯ ᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠬᠢᠲᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤᠷᠯᠢᠭ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠵᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠰᠦᠡᠯᠯ ᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2017年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn