Paper Information


Title ᠲᠠᠯᠳᠠ ᠵᠦᠢᠷᠯᠡᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠬᠦᠢ
Creator ᠴᠠᠩ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠴᠢᠨ
Keyword ᠲᠠᠯᠳᠠ ᠵᠦᠢᠷᠯᠡᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ;ᠭᠤᠤ ᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠬᠦᠢ;ᠬᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ; ᠲᠠᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ
Abstract ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠳᠡ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠣᠲᠤᠮ  ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠯᠳᠠ ᠵᠦᠢᠷᠯᠡᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠪᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠯᠳᠠ ᠵᠦᠢᠷᠯᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠲᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠢ ᠨᠡᠩ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠠᠪᠰᠠᠷ᠂ ᠨᠡᠩ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠢᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ ᠣᠩᠰᠢᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠢᠠᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠷᠮ ᠠ ᠰᠡᠳᠳᠬᠢᠯ ᠪᠠ ᠬᠣᠯᠪᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠳᠠ ᠵᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠲᠠᠯᠳᠠ ᠵᠦᠢᠷᠯᠡᠯ ᠪᠠ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠬᠦᠢ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ᠂ ᠲᠠᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠯᠲᠠ ᠵᠦᠢᠷᠯᠡᠯ ᠪᠡ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠤᠨᠤᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠪᠠᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠢᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠨᠡᠩ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠌ ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2014年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn