Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠣᠭ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠤ
Creator ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠳ᠂ᠬᠠ‍᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ; ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ; ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭ; ᠠᠯᠠᠭ ᠲᠤᠭ; ᠬᠠᠷ ᠠ ᠲᠤᠭ; ᠬᠠᠷ ᠠ ᠰᠦᠯᠳᠡ
Abstract ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠤᠭ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠪᠣᠰᠬᠠᠨ᠂ ᠲᠤᠭ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠵᠤ ᠰᠢᠲᠦᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ ᠰᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠨᠢ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯ ᠮᠦᠬᠦᠯ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠲᠡᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠭ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ᠲᠤᠭ  ᠢᠢᠡᠨ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤ ᠠᠯᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠠ ᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠢᠴᠡ ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠣᠳᠦᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠠ ᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠣᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠣᠷᠢᠯ ᠠ ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn