Paper Information


Title ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠤᠶᠠᠳ ᠢ ᠰᠣᠮᠤ ᠰᠣᠯᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠨ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ
Creator ᠪᠦᠷᠢᠨᠰᠤᠳᠤ
Keyword ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ; ᠰᠣᠮᠤ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠬᠤ
Abstract ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠰᠣᠮᠤ ᠪᠤᠯ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠰᠣᠮᠤ ᠨᠢ ᠵᠠᠭᠤ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠡᠷᠡᠰ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠰᠣᠮᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢᠵᠡᠭᠡᠳ ᠰᠣᠮᠤᠨ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠪᠠ ᠬᠦᠨᠳᠤ(ᠪᠠᠰᠠ ᠤᠷᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠭᠡᠭᠴᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ) ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠩᠰᠠᠲᠠᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨᠤᠤᠯ ᠰᠣᠮᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠩᠰᠠᠲᠠᠳ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠰᠣᠮᠤ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠴᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn