Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠬᠤᠷᠢᠨᠲᠠᠪᠤᠨ; ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ
Keyword ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ; ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠵᠠᠰᠠᠯ; ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ
Abstract ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠢᠯᠢᠵᠦ ᠰᠢᠪᠲᠤᠷᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠤᠲᠠᠭᠲᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠡᠷᠲᠡ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠩ ᠠᠩᠨᠠᠬᠤ᠂ ᠮᠤᠷᠢ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠨᠤᠬᠤ᠂ ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠ ᠲᠠᠢᠨ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭ ᠡᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠡᠮᠲᠦᠯ ᠪᠠᠷᠲᠠᠯ ᠡᠭᠦᠰᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠰᠦᠷᠴᠢᠨ ᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ᠂ᠢᠯᠢᠵᠦ ᠰᠢᠪᠲᠤᠷᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠠᠨᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn