Paper Information


Title ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠤᠤ ᠢᠦᠢ ᠴᠢᠩ
Keyword
Abstract ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠰᠠᠭ᠋ᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠡᠮᠡᠢ ᠤᠷᠲᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ ᠡ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠵᠦ ᠰᠦᠢᠷᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠭ᠋ᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠲᠤᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭ᠋ᠤᠯᠤᠨ ᠪᠡᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠬᠠᠯᠢ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠪᠠᠢᠭ᠋ᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠭ᠋ᠤᠷᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠦᠭᠴᠦ ᠪᠢᠯᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1986年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn