Paper Information


Title ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ
Creator ᠪᠦᠬᠡᠬᠠᠳᠠ; ᠰᠡᠴᠡᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌
Keyword ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠬᠠᠳᠠᠭ; ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ
Abstract ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠡ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠳᠡᠰᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠵᠢᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠳᠡᠯᠡᠵᠦ ᠦᠷᠭᠡᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2011年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn