Paper Information


Title ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠠᠤᠭᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠨᠠᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ 1983 ᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠳᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠢᠮᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ
Creator ᠲᠤᠰ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ
Keyword ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠠᠤᠭᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠨᠠᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ᠌ ;1983 ᠤᠨ; ᠡᠬᠡᠯᠵᠢᠳᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ
Abstract ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠠᠤᠭᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠨᠠᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ᠌  ᠤᠨ ᠬᠢᠨ 1983ᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠡᠯᠵᠢᠳᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ 9 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15-22 ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ《 ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠ》 ᠬᠦᠨᠮᠢᠩ ᠳᠤ ᠬᠢᠵᠦ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1984年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn