Paper Information


Title 《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ》 ᠳ᠋ᠤ ᠬᠢ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠬᠢᠳ ᠢᠢᠡᠨ ᠰᠣᠶᠣᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ
Creator ᠴᠣᠯᠮᠤᠨ
Keyword ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ;《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ》; ᠦᠬᠢᠨ
Abstract ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠲᠤᠭᠤᠷᠭᠠᠲᠠᠨ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠵᠠᠰᠠᠭ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠷᠠᠨᠰᠢᠨ ᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠲᠤᠷᠠᠳᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠦᠬᠢᠳ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠳ᠂ ᠲᠡᠬᠦᠦ ᠨᠠᠷ᠂ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠳ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠢᠢᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2018年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn