Paper Information


Title ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠡ‍ • ᠦᠷᠭᠡᠨ
Keyword ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ; ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ; ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ
Abstract ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠤᠯ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠦᠨ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠯᠢᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠳᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠤᠯᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠠᠪᠤᠴᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠯ᠂ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠭᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ᠂ ᠲᠠᠯᠳᠠᠯᠢᠭ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠪᠠ ᠤᠪᠤᠷ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦ  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2001年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn