Paper Information


Title 《ᠦᠵᠡᠬᠦ  -ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ》 ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠰᠡᠴᠡᠨᠬᠦᠦ; ᠵᠢᠨ ᠭᠠᠩ
Keyword ᠤᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡ; ᠤᠳᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ; ᠳ᠋ᠡᠢᠲ᠋ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠷᠭᠡ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠢᠳᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ《ᠦᠵᠡᠬᠦ -ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ》ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠯ ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠡᠬᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠪᠠ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ᠂《 ᠦᠵᠡᠬᠦ-ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ》ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠ ᠬᠡᠢᠢᠰᠪᠦᠷᠢ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠠᠭ᠂ ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ ᠠ᠂ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠭᠢ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠨ᠂ 《ᠦᠵᠡᠬᠦ-ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ》ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 赤峰学院学报(蒙文哲学社会科学版) 2017年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn