Paper Information


Title ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠷᠤᠨ ᠡᠮᠨᠦᠨᠣᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠦᠮ ᠠ ᠭᠡᠢᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠸᠠᠩ ᠹᠸᠩ ᠢᠩ; ᠬᠤᠷᠴᠠ
Keyword ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ; ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ; ᠰᠦᠮ ᠠ ᠭᠡᠢᠢᠳ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠬᠦᠢᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠤᠷᠭ᠂ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠰᠠ ᠪᠠ 20ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠴᠢᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠠᠫᠤᠨᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠼᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠢ ᠰᠦᠮ ᠠ ᠬᠡᠢᠢᠳ ᠪᠠ ᠨᠤᠶᠤᠨ ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠦᠶ ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠲᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠲᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠩᠬ ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠨᠳᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠡᠢ.
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2018年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn