Paper Information


Title ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠤᠯᠭᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠲᠤᠷᠠᠰᠢᠯ
Creator ᠢᠦᠢ ᠯᠠᠨ
Keyword ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ; ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ; ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ; ᠬᠤᠯᠭᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠤᠷᠠᠰᠢᠯ
Abstract ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠨᠢ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠰᠢᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠨᠦᠬᠦᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ᠂ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠧᠺᠰᠲ᠋ ᠲᠡᠬᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠦ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩ᠋ᠭᠤᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠯᠦ ᠪᠠᠷᠠᠮ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠯ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠵᠡᠭᠦᠢ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠢ ᠴᠤ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠢᠨ ᠦ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠳᠦ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠲᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠤᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠢᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠷᠤ ᠳᠤ ᠳᠠᠯᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠤᠷᠠᠰᠢᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠪᠡᠯ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠤᠷᠠᠰᠢᠯ ᠨᠢ ᠰᠧᠺᠰ ᠤᠨ ᠭᠤᠤ᠎ᠠ ᠰᠤᠪᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠳᠦ ᠰᠢᠩᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷᠲᠤ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠯᠬᠠᠪᠴᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠯ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢᠶᠢᠨ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠳᠦ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ ᠣᠯᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠦᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠮᠦᠨ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2013年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn