Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠴᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠮᠸᠬᠠᠨᠢᠭᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠸᠭ᠍ᠨᠤᠯᠤᠬᠢ ᠪᠡᠷ ᠦᠢᠯᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠎ᠠ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ; ᠴᠡᠭᠡ
Abstract ᠰᠢᠠᠨ ᠴᠢᠠᠨᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠴᠡᠭᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠢ ᠴᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠦᠷ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ ᠠ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠠᠷᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ᠂ᠵᠠᠭᠤᠨᠮᠤᠲᠤ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠪᠢ᠂ᠦᠪᠦᠷᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠮ ᠠ ᠴᠢᠠᠨᠷ᠂ ᠰᠢᠩᠬᠡᠴᠡ᠂ ᠦᠩᠾᠡ ᠦᠨᠦᠷ᠂ ᠠᠮᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠩ ᠰᠠᠢᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古马研究 2017年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn