Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠡᠯ ᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠲᠦᠯᠦᠪ-ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ(2015ᠣᠨ )
Creator ᠴᠡᠯᠡᠭᠡᠷ; ᠠᠯᠲᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ; ᠦᠩᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ; ᠲᠤᠷᠤᠨᠠᠲ᠋ᠡᠭᠷᠢ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ ᠠ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠬᠳᠭᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠲᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠭᠡ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ17 ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠰᠲ᠋ᠢᠯᠢ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠪᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠤᠨᠲᠤᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠠᠷᠭᠠᠰᠤ ᠡᠴᠡ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠤ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠵᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2016年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn