Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠪᠡ ᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠠᠳᠤᠪᠠᠶᠠᠷ
Keyword ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ; ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ; ᠠᠢ
Abstract ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠢ 《ᠲᠡᠭᠷᠢ》 《ᠭᠠᠵᠠᠷ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠦᠰᠤᠯ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠢ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠠᠢ ᠵᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠰᠤᠬᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1985年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn