Paper Information


Title ᠣᠶᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠭᠠᠯᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠳ ᠲᠡᠬᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠵᠢᠡᠷ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Creator ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ
Keyword ᠣᠶᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ; ᠳᠤᠷᠠᠰᠭᠠᠯᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌; ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Abstract ᠣᠶᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠭᠠᠯᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠳ ᠲᠤ 400 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠢᠲᠡᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠵᠢᠡᠷ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ; ᠡᠨᠳᠡ ᠬᠢᠲᠡᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠵᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠵᠢᠡᠷ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠵᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2006年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn