Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠭᠦᠹᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠢᠮᠤ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠯ
Creator ᠪᠠᠲᠤ
Keyword ᠲᠡᠮᠦᠷᠯᠢᠭ; ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ;ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠪᠤᠯ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠮᠦᠨ᠃ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ ᠠ ᠲᠡᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠭᠡᠳᠦᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠵᠢ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠪᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠪ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ ᠠ ᠦᠩᠭᠡ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠤᠷᠤᠭᠵᠢᠭᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡᠮᠰᠦᠭ᠂ ᠬᠡᠬᠡᠨᠴᠢᠷ ᠭᠤᠸᠠᠯᠢᠭ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2018年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn