Paper Information


Title ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠳᠦ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠣ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ
Creator ᠪᠠᠶᠠᠭᠤᠳ ᠤᠶᠤᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌
Keyword ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ; ᠲᠡᠦᠬᠡᠳᠦ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ; ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ; ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯᠠᠳᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠳᠦ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠦᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠭᠤᠣ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡᠳᠦ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯᠠᠳᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠡᠳ᠂ ᠭᠤᠣ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠤᠯᠪᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2001年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn