Paper Information


Title ᠯᠢᠭᠳᠡᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠸᠴᠢᠷᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠ
Creator ᠫ‍ • ᠲᠤᠭᠠᠷ
Keyword ᠯᠢᠭᠳᠡᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ; ᠸᠴᠢᠷᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠ
Abstract ᠲᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠨ ᠬᠤᠢᠰᠢ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠦᠪᠡᠬᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠪᠤᠯᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠷᠠᠰ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠵᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠴᠦ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠤᠸᠠᠨ ᠹᠦ᠋᠂ ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠤᠸᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠬᠠᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠢᠯᠭᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1984年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn