Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠤᠳᠠ  ᠳᠤ ᠬᠢ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠦᠮ ᠡ
Creator ᠰᠠᠴᠤᠷᠠ
Keyword ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠦᠮ ᠣ; ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ; ᠰᠣᠶᠣᠯ
Abstract ᠦᠨᠢᠷ ᠪᠠᠢᠶᠠᠯᠢᠭ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠬᠤ《ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠰᠦᠮ ᠡ᠂ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠨ》ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢᠯᠢᠭ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠭᠡ ᠲᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠲᠠᠬᠢᠵᠤ᠂ᠦᠨᠢᠲᠡ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ 《ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠦᠮ ᠡ》᠂《ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠨ》ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃ 《ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠦᠮ ᠡ 》ᠨᠢ ᠬᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠤᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠰᠡᠭᠦᠢᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠰᠢᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠬ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠵᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠣᠭᠴᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠬᠤ ᠰᠦᠮ ᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2012年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn