Paper Information


Title ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠡ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠨᠢᠭᠲᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Creator ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ
Keyword ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ; ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ; ᠭᠤᠨᠢᠭᠲᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ;
Abstract ᠢᠨᠠᠭ ᠲᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠤ ᠦᠨᠢᠳᠡ ᠮᠠᠭᠲᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠰᠢᠲᠠᠢ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠮᠦᠨ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠤᠷ ᠠ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ᠂ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠣᠢᠢᠲᠠ ᠦᠵᠡᠮᠦᠷᠢ᠂ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠬᠦᠳᠠᠯᠦᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠢ ᠤᠷᠠᠯᠠᠨ ᠭᠤᠴᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠮᠠᠭᠲᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠣᠮ᠃ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠲᠡᠭᠦᠯᠲᠡᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠳᠤ ᠢᠨᠠᠭ ᠲᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠨᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ  ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠭᠤᠣ ᠠ ᠦᠨ ᠠ ᠴᠨ᠌  ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠡ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠋ ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠡ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠢᠨᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠳᠤ《ᠲᠠᠭᠤᠯᠠ》᠂《ᠤᠶᠤᠳᠠᠢ》᠂《ᠸᠠᠨ ᠵᠢᠶᠸ》᠂《ᠴᠠᠭᠠᠩᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠭᠡ ᠭᠡ》᠂《ᠭᠡᠷᠡᠯᠴᠢᠮᠡᠭ᠃᠂《ᠬᠦᠢᠢᠬᠤᠸᠠᠷ ᠮᠣᠣᠷ》᠂《ᠲᠡᠭᠦᠦᠵᠠᠶᠠᠭ᠋ ᠠ》᠂《ᠰᠧᠯᠢᠩᠭ᠋ ᠠ》᠂《ᠫᠠᠩᠭ᠋ ᠠ ᠭᠣᠯᠤᠤ》᠂《ᠶᠤᠸᠠᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ》᠂《ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠯᠦᠩ》᠂《ᠷᠸᠨ ᠮᠧᠢ》ᠭᠡᠭᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠲᠦ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠨᠢ ᠭᠣᠨᠢᠭᠲᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠬᠤᠢ ᠦᠨ᠌ ᠡ ᠦᠷᠲᠡᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠮᠠᠰᠢ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠌
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2012年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn