Paper Information


Title ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠢᠴᠠᠢ ᠲᠣᠢᠢᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠴᠦᠯᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠳ᠋ᠣᠺᠲᠤᠷ᠂ ᠲᠡᠳ᠋ ᠫᠷᠣᠹᠸᠰᠰᠤᠷ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
Keyword ᠨᠠᠢᠢᠴᠢ ᠲᠣᠢᠢᠨ; ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠴᠣᠯᠠ; ᠨᠠᠰᠤ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠨᠠᠢᠢᠴᠢ ᠲᠣᠢᠢᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠴᠦᠯᠠ ᠵᠢ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ ᠠ《ᠨᠠᠢᠢᠵᠢ ᠲᠣᠢᠢᠨNayiji toyin》ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠯᠭᠤᠤ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂《ᠨᠠᠢᠢᠴᠢ ᠲᠣᠢᠢᠨNeyici toyin》ᠭᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠤᠷᠠᠳᠴᠤ ᠭᠠᠨᠷᠠᠭᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠢᠴᠢ ᠲᠣᠢᠢᠨ ᠪ 1587 ᠣᠨ  ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠨᠤᠲᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠨᠡᠢᠢᠴᠢ ᠲᠣᠢᠢᠨ ᠢ 67 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2012年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn